MyDiabetesHQ

Chú ý chung

MIỄN TRÁCH NHIỆM: Thông tin được cung cấp trên trang MyDiabetesHQ.org chỉ mang tính chất giáo dục và thông tin, không nên hiểu là tư vấn y tế. Nó không được thiết kế để thay thế lời khuyên từ một chuyên gia y tế có chuyên môn hoặc để thay thế chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Luôn tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có chuyên môn khác với mọi câu hỏi bạn có thể có về tình trạng y tế hoặc điều trị, và không bao giờ phớt lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc trên trang web này.

Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này là hoàn toàn tự chịu rủi ro của bạn. Những người sở hữu, đóng góp và biên tập trang web này không chứng nhận bất kỳ bài kiểm tra, bác sĩ, sản phẩm, thủ tục, ý kiến hoặc thông tin khác nào có thể được đề cập trên trang web. Sự tin cậy vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này là hoàn toàn tự chịu rủi ro của bạn.

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật từ nguồn như Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Hiệp hội Chăm sóc và Giáo dục về Tiểu đường, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo hoặc bảo hành nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc có sẵn đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan nào đó trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào như vậy.

Trong mọi tình huống, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc kết quả, hoặc mọi tổn thất hoặc thiệt hại nào khác phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận do sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý với miễn trách nhiệm trên. Nếu bạn không đồng ý với miễn trách nhiệm này, đừng sử dụng trang web này.

Miễn trách nhiệm của Cổng thông tin

MIỄN TRÁCH NHIỆM:: Thông tin được cung cấp thông qua cổng thông tin tin nhắn này chỉ mang tính chất giáo dục và thông tin, không nên hiểu là tư vấn y tế. Nó không được thiết kế để thay thế lời khuyên từ một chuyên gia y tế có chuyên môn hoặc để thay thế chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Luôn tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ, Chuyên gia Chăm sóc và Giáo dục về Tiểu đường của bạn hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ y tế có chuyên môn khác với mọi câu hỏi bạn có thể có về tình trạng y tế hoặc điều trị, và không bao giờ phớt lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc hoặc nhận được thông qua cổng thông tin tin nhắn này.

Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua cổng thông tin tin nhắn này là hoàn toàn tự chịu rủi ro của bạn. Người Dẫn đường, Người Lao động Y tế Cộng đồng và Người Ủng hộ Đồng nghiệp trả lời tin nhắn của bạn không phải là những nhà cung cấp dịch vụ y tế có bằng cấp, và phản ứng của họ không nên được coi là tư vấn y tế. Thông tin được cung cấp dựa trên kiến thức, đào tạo và kinh nghiệm của họ, và không phải là thay thế cho lời khuyên hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp.

Ngoài việc cung cấp thông tin sức khỏe, người trả lời tin nhắn của bạn có thể giới thiệu bạn đến d