MyDiabetesHQ

Cities-Changing-Diabetes

Lời chứng thực

Lời nhắn từ Thị trưởng Houston

Sylvester-Turner-Mayor-of-Houston

Sylvester Turner

Thị trưởng Houston

"Tiểu đường ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở Houston. Bệnh này ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, cộng đồng, trường học, nơi làm việc, nơi tôn thờ, và cuối cùng là nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta có những bước đi có thể thực hiện để đối mặt và giảm số lượng người bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát tiểu đường ngày càng tăng này."

ccd image

Các Thành Phố CCD

"Từ khi ra mắt Chương trình Cities Changing Diabetes vào năm 2014, chương trình toàn cầu này đã phát triển đến hơn 40 thành phố. Hãy khám phá tại đây những gì diễn ra tại mỗi thành phố."