MyDiabetesHQ

Điều kiện và điều khoản

2. Thay đổi Điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xem xét những Điều kiện và điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi.

3. Sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo và phần mềm (chương trình), là tài sản của MyDiabetesHQ và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ.

4. Hành vi của người sử dụng

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động sau đây:
  • Vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào có hiệu lực.
  • Xâm phạm quyền của người khác.
  • Cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web.
  • Tải lên hoặc truyền virus hoặc các thành phần gây hại khác. Chính sách bảo mật.

6. Hạn chế trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, MyDiabetesHQ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, phụ thuộc hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

7. Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành của những trang web liên kết này. Việc sử dụng trang web của bên thứ ba là dưới sự rủi ro của bạn.