MyDiabetesHQ

About-Us-Mission-Vision-carousel-img

"SỨ MỆNH/TẦM NHÌN

Chúng tôi tin rằng người dân Houston có thể quản lý và ngăn ngừa tiểu đường tốt hơn nếu họ có thông tin đầy đủ hơn. MyDiabetesHQ là một nền tảng hợp tác về thông tin tiểu đường, các chương trình, hướng dẫn bệnh nhân và giới thiệu tại Houston.

MỤC ĐÍCH

Mục đích của nền tảng MyDiabetesHQ là giúp bệnh nhân, nhà cung cấp, nhà tuyển dụng và cộng đồng dễ dàng hơn trong việc điều hướng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị phân mảnh.

NGUỒN GỐC CỦA TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN TIỂU ĐƯỜNG HOUSTON

MyDiabetesHQ được phát triển thông qua sáng kiến Cities Changing Diabetes, đã tụ họp nhiều bên liên quan đại diện cho bệnh nhân, lĩnh vực y tế, chính phủ, nhà tuyển dụng, tổ chức dựa trên đức tin các tổ chức phi lợi nhuận để tìm giải pháp giải quyết vấn đề tiểu đường tại Houston triển khai chúng một cách hợp tác. 

 

Cities Changing Diabetes một chương trình toàn cầu của Novo Nordisk, trong đó 30 thành phố trên khắp thế giới đang học cách cải thiện việc phát hiện chăm sóc tiểu đường trong cộng đồng của họ. Houston Philadelphia hai thành phố duy nhất của Mỹ tham gia. Chương trình nhằm mục đích định vị vấn đề, chia sẻ giải pháp thúc đẩy hành động cụ thể để đối phó với thách thức tiểu đường. 

 

Cities Changing Diabetes ra mắt tại Houston vào tháng 11 năm 2014 với một phân tích toàn diện về các khoảng trống yếu điểm chính liên quan đến tiểu đường. Ngay sau khi ra mắt, chương trình đã đầu hơn một năm để nghiên cứu dịch bệnh tiểu đường tại Houston. Một cuộc đánh giá trải rộng trong cộng đồng xác định ra các nhóm dân số nguy cao mắc bệnh so sánh chúng với những người dân Houston đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. 

 

Công việc này đã dẫn đến việc thành lập năm Nhóm Làm Việc Hành Động với hơn 75 thành viên đa dạng đại diện cho khoảng 60 tổ chức dựa trên đức tin, chính phủ, công ty bảo hiểm y tế, nhà cung cấp y tế, nhà tuyển dụng các tổ chức phi lợi nhuận. 

Các lĩnh vực tập trung của năm Nhóm Làm Việc Hành Động bao gồm::

  • Nâng cao nhận thức và giáo dục để cải thiện kiến thức về tiểu đường.
  • Cải thiện cách điều hướng cho người dân sử dụng tốt hơn các nguồn tài trợ về ngăn ngừa, phát hiện, chăm sóc và quản lý tiểu đường.
  • Cải thiện sự hợp tác giữa các nhà cung cấp y tế, công ty bảo hiểm y tế và nhà tuyển dụng để cải thiện niềm tin của bệnh nhân.
  • Giúp mọi người ưu tiên sức khỏe cá nhân hơn so với các yêu cầu khác trong cuộc sống.
  • Cải thiện sự kết nối giữa những người có nguy cơ mắc tiểu đường và những người đã mắc tiểu đường, người chăm sóc và cộng đồng của họ.

KINH PHÍ CHO MyDiabetesHQ

Ban đầu, dự án này đã nhận được nguồn tài trợ khởi đầu thông qua một khoản tài trợ thách thức trị giá 100,000 đô la (50,000 đô la tiền mặt và 50,000 đô la hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ) từ Novo Nordisk.

MyDiabetes HQ đã nhận được một khoản tài trợ trị giá 100,000 đô la từ Community Health Choice; với sự hỗ trợ từ Reneka App Builders và BLUE LANCE.

Hiện đang tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung và cần thiết để phát triển, triển khai và duy trì MyDiabetesHQ."